Visie en missie

Visie en missie

Schoolklimaat
Een school met een eigen gezicht en een goede sfeer is voor uw kind erg belangrijk. De manier van omgaan met elkaar, de uitstraling van de school, de omgeving en het gebouw, al deze factoren bepalen samen het klimaat van de school. Als kinderen met plezier naar school gaan, ontwikkelen ze zich beter en gaat het leren meer vanzelf. Ze moeten zich op school veilig en geborgen voelen. Op De Carrousel zijn we in 2013 gestart met SWPBS. Daarmee willen we het pedagogisch klimaat nog verder uitbouwen en verbeteren. Verderop in deze gids leest u uitgebreid over de werkwijze van SWPBS. Uit het inspectiebezoek van maart 2015 blijkt dat dit beleid succes heeft. Op dit onderdeel scoort de Carrousel Goed.

Visie op het kind
De kijk op kinderen en het onderwijs zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. We zien het kind als een actief wezen dat een bepaalde zelfstandigheid in zich heeft. Naast overdracht van kennis (leerkracht – leerling), verwerven en ontwikkelen kinderen zelf hun kennis, waarden, normen en worden daarbij geholpen, gestimuleerd door de leerkracht en de medeleerlingen. Het grote kader wordt vastgelegd door het team. Als je ervan uitgaat dat elk kind uniek is, heeft dat consequenties voor het omgaan met elkaar; je respecteert elkaar en geeft elkaar de ruimte. Kinderen en leerkrachten nemen elkaars emoties serieus. De leerkrachten belonen positief gedrag en maken problemen bespreekbaar. Dit is de basishouding van de leerkrachten en zij werken eraan deze ook tot de basishouding van de kinderen te maken.

Visie op ons onderwijs
Ons onderwijs is afgestemd op de voortgang van de ontwikkeling van de kinderen. Daarmee bedoelen we dat we rekening willen houden met de eigenschappen van het kind. Niet alle kinderen leggen dezelfde ontwikkelings- en leerweg af. De keuze van de doelen, programma’s, de werkvormen en materialen moet afgestemd zijn op de mogelijkheden van het kind. Om alle kinderen gelijke kansen te kunnen geven, moeten wij ze ongelijk behandelen.
Dit betekent dat wij initiatieven van de kinderen ondersteunen en sturend handelen vanuit de onderwijsvisie. Wij kunnen met de kinderen gesprekken voeren, zoeken naar betekenisvolle situaties en houden rekening met de sociale/emotionele en culturele achtergronden van het kind.

Locatie Kardinaal de Jongstraat

IKC Carrousel
Kardinaal de Jongstraat 2
6904 BE Zevenaar

0316-526069 (algemeen nummer voor ziekmeldingen (graag voor 8.30 uur), afspraken met leerkrachten)

Deze school is onderdeel van:

Locatie DaVinci

Postadres:
Kardinaal de Jongstraat 2
6904 BE Zevenaar

Bezoekadres:
Kardinaal de Jongstraat 2
6904 BE Zevenaar

0316-526069 (algemeen nummer voor ziekmeldingen (graag voor 8.30 uur), afspraken met leerkrachten)

E-mailadressen

Directeur Petra van den Brink
directie.carrousel@liemersnovum.nl
Coördinator DaVinci Jochem Aaldering
coordinator.davinci@liemersnovum.nl
Algemeen
carrousel@liemersnovum.nl
Oudervereniging
ov.carrousel@liemersnovum.nl
Medezeggenschapsraad
mr.carrousel@liemersnovum.nl
Intern begeleider
ib.carrousel@liemersnovum.nl