Ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid

Ouders in de school
We hebben grote waardering voor de inzet van ouders, want zonder deze inzet kunnen diverse activiteiten geen doorgang vinden. Het betreft hulp tijdens bepaalde lessen en natuurlijk ook hulp bij het organiseren van feesten, sportdagen en uitstapjes. Elk jaar wordt aan ouders gevraagd zich in te schrijven voor ouderhulp.

Oudervereniging (OV)
De oudervereniging heeft een belangrijke functie binnen de school en heeft als algemene taken:
-De sfeer op school te bevorderen
-Te bevorderen dat de ouders zich voor school interesseren
-Te bevorderen dat ouders werkzaamheden voor de school kunnen verrichten
-De belangen van de ouders behartigen bij de medezeggenschapsraad en de schoolleiding.
-De ouderraad helpt bij het organiseren van allerlei activiteiten die sterk bepalend zijn voor de sfeer op school.
Daarnaast kan zij, op verzoek of op eigen initiatief, advies uitbrengen aan de
medezeggenschapsraad over die zaken, die de ouders in het bijzonder aangaan. Advisering aan vertegenwoordigers in de medezeggenschapsraad kan plaatsvinden over door hen te nemen besluiten om al dan niet in te stemmen met voorstellen van het bevoegd gezag.

Jaarvergadering oudervereniging
Over de activiteiten en uitgaven van de OV kunnen alle ouders meepraten tijdens de jaarvergadering van de oudervereniging. Tevens vinden dan de verkiezingen van nieuwe leden plaats. In de conceptbegroting wordt een voorstel gedaan voor de hoogte van de ouderbijdrage.

Samenstelling oudervereniging
De oudervereniging bestaat uit een voorzitter, penningmeester en secretaris en een aantal leden. Daarnaast zijn er ook vertegenwoordigers uit het team en de medezeggenschapsraad vertegenwoordigd bij de openbare vergaderingen van de OV om zaken goed op elkaar te stemmen. Vragen aan de OV? Stuur een e-mail naar: ov.carrousel@liemersnovum.nl

Locatie Kardinaal de Jongstraat

IKC Carrousel
Kardinaal de Jongstraat 2
6904 BE Zevenaar

0316-526069 (algemeen nummer voor ziekmeldingen (graag voor 8.30 uur), afspraken met leerkrachten)

Deze school is onderdeel van:

Locatie DaVinci

Postadres:
Kardinaal de Jongstraat 2
6904 BE Zevenaar

Bezoekadres:
Kardinaal de Jongstraat 2
6904 BE Zevenaar

0316-526069 (algemeen nummer voor ziekmeldingen (graag voor 8.30 uur), afspraken met leerkrachten)

E-mailadressen

Directeur Petra van den Brink
directie.carrousel@liemersnovum.nl
Coördinator DaVinci Jochem Aaldering
coordinator.davinci@liemersnovum.nl
Algemeen
carrousel@liemersnovum.nl
Oudervereniging
ov.carrousel@liemersnovum.nl
Medezeggenschapsraad
mr.carrousel@liemersnovum.nl
Intern begeleider
ib.carrousel@liemersnovum.nl