Begeleiding

Begeleiding

Interne begeleiding
De intern begeleider coördineert de leerlingenzorg op de school. Dit houdt in dat de IB-er:

-de zorgstructuur bewaakt binnen de school in samenwerking met de directie.
-het leerlingvolgsysteem bewaakt waarin vorderingen en ontwikkelingen op het gebied van lezen, rekenen, spelling en sociaal-emotionele ontwikkeling van ieder kind zijn geregistreerd.
-regelmatig besprekingen heeft met elke groepsleerkracht over individuele leerlingen en de groep.
-contacten onderhoudt met onderwijsbegeleidingsdiensten.
-probeert samen met de groepsleerkracht oplossingen te vinden voor problemen die zich voordoen.

Daarnaast heeft de IB-er overleg met alle intern begeleiders binnen het Samenwerkingsverband, en onderhoudt zij het contact met de school voor speciaal basisonderwijs, schoolarts, schoolmaatschappelijk werk en andere hulpverlenende instanties.

De interne begeleiding van IKC Carrousel is in handen van Petra Timmerman. Petra is te bereiken via: petra.timmerman@liemersnovum.nl

Beeldcoaching
Naar kinderen kijken en ze verder helpen in de wereld gebeurt op IKC Carrousel iedere dag door professioneel geschoolde hardwerkende mensen. Sommigen zijn leerkracht, anderen onderwijsondersteunende personeelsleden en andere directieleden.
Samen maken wij er een fijne, gezellige schooltijd van vol uitdagingen en leermomenten.

Soms is het nodig om daar een leerkracht, onderwijs ondersteunend personeelslid bij te ondersteunen door middel van beeldcoaching, een praktische coachingsmethodiek.
Samen met de leerkracht analyseert de beeldcoach de korte opnamen die gemaakt zijn in de klas. Het uitgangspunt is de hulpvraag van de leerkracht en vast onderdeel de microanalyse. (beelden in kleine stukjes bekijken en zien wat er is gebeurd). De beelden laten zien hoe de klassenorganisatie is, de didactiek wordt toegepast en de interactie tussen leraar en leerling(en) en leerlingen onderling.
Het is de bedoeling te reflecteren en niet te confronteren om zo te professionaliseren. De meeste leerkrachten vinden het in aanvang spannend, maar raken verrast en voelen het als verrijking.
De opleiding Beelcoaching leidt begeleiders op voor deze ondersteuning.
Op onze school is dat juf Jeannette. Zij gaat er in eerste instantie voor om leerkrachten te ondersteunen in hun werk en ten tweede studenten nog beter te kunnen begeleiden.

Bij de opnames die gemaakt worden, gaat het in eerste instantie om de leerkracht: hoe geeft hij of zij instructie, wordt er voldoende ingegaan op de kinderen, ondersteunt de juf of meester de taalontwikkeling…
U zult begrijpen dat er ook kinderen op het beeld komen te staan.
Een aantal van de beelden wil de beeldcoach in wording, juf Jeannette, graag gebruiken voor de opleiding.
Wanneer uw kind op de beelden voorkomt, zal gevraagd worden om een handtekening te zetten. Daarvoor krijgt u een formulier.
Als er oefenbeelden worden gemaakt in de groep van uw kind, krijgt u dat te horen via Klasbord en staat het bord voor de ingang van de klas op het moment van de opnamen.
Na een keer naar de beelden te hebben bekeken worden de beelden gewist.
De, voor de opleiding gebruikte, beelden worden na het examen vernietigd.
De beelden worden nergens anders voor gebruikt!

Mocht u nog vragen hebben over dit onderwerp, schroom dan niet ze te stellen via: directie.carrousel@liemersnovum.nl

Locatie Kardinaal de Jongstraat

IKC Carrousel
Kardinaal de Jongstraat 2
6904 BE Zevenaar

0316-526069 (algemeen nummer voor ziekmeldingen (graag voor 8.30 uur), afspraken met leerkrachten)

Deze school is onderdeel van:

Locatie DaVinci

Postadres:
Kardinaal de Jongstraat 2
6904 BE Zevenaar

Bezoekadres:
Kardinaal de Jongstraat 2
6904 BE Zevenaar

0316-526069 (algemeen nummer voor ziekmeldingen (graag voor 8.30 uur), afspraken met leerkrachten)

E-mailadressen

Directeur Petra van den Brink
directie.carrousel@liemersnovum.nl
Coördinator DaVinci Jochem Aaldering
coordinator.davinci@liemersnovum.nl
Algemeen
carrousel@liemersnovum.nl
Oudervereniging
ov.carrousel@liemersnovum.nl
Medezeggenschapsraad
mr.carrousel@liemersnovum.nl
Intern begeleider
ib.carrousel@liemersnovum.nl