SWPBS

SWPBS

IKC Carrousel: de veilige school

SWPBS (SchoolWide Positive Behaviour Support)

Wat is SWPBS?
SWPBS is van oorsprong een Amerikaanse, schoolbrede aanpak van gedrag, gericht op het duidelijk maken en stimuleren van gewenst gedrag bij leerlingen in het basis, voortgezet en speciaal onderwijs. Het doel van SWPBS is om de leerprestaties te verbeteren door vanuit gedeelde waarden een sociale omgeving te scheppen die het leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt. Dit doel wordt onder meer gerealiseerd doordat het schoolteam haar verwachtingen ten aanzien van gedrag in en om de school duidelijk maakt en deze actief aan de kinderen leert. ’Er ontstaat een veilige sfeer waarin iedereen weet wat van hem of haar verwacht wordt. Ook wordt sociaal gedrag en gedrag dat het leren bevordert door alle medewerkers van de school steeds op dezelfde manier gestimuleerd. Anderzijds wordt ongewenst gedrag ook door alle medewerkers op dezelfde manier aangepakt.’
Voor verreweg de meeste leerlingen biedt deze sociale omgeving voldoende basis om zich goed te kunnen richten op de lesstof en goede vorderingen te maken. De leerlingen die meer nodig hebben om ditzelfde doel te bereiken worden vroegtijdig gesignaleerd doordat de school systematisch data verzamelt over gedrag. Waar nodig zet de school aanvullende interventies in, op school en bij de ketenpartners (bijvoorbeeld, een orthopedagoog? een kinderarts )in zorg. Hierbij zijn de lijnen met de zorg kort en sluiten de interventies aan bij de wijze waarop in en om school met de leerlingen wordt gewerkt. Ook de ouders zijn partner in het verduidelijken, aanleren en bekrachtigen van gewenst gedrag.
Bij de leerlingen die meer intensieve begeleiding nodig hebben, spelen ouders een centrale rol in deze begeleiding. Actief ouderschap en PBS wordt speerpunt in het schooljaar 2018-2019.

Locatie Kardinaal de Jongstraat

IKC Carrousel
Kardinaal de Jongstraat 2
6904 BE Zevenaar

0316-526069 (algemeen nummer voor ziekmeldingen (graag voor 8.30 uur), afspraken met leerkrachten)

Deze school is onderdeel van:

Locatie Bizetstraat

Postadres:
Kardinaal de Jongstraat 2
6904 BE Zevenaar

Bezoekadres:
IKC Carrousel (afdeling DaVinci)
Bizetstraat 1
6904 KL Zevenaar

0316-524757 (algemeen nummer voor ziekmeldingen (graag voor 8.30 uur), afspraken met leerkrachten)

E-mailadressen

Directeur Petra van den Brink
directie.carrousel@liemersnovum.nl
Algemeen
carrousel@liemersnovum.nl
Oudervereniging
ov.carrousel@liemersnovum.nl
Medezeggenschapsraad
mr.carrousel@liemersnovum.nl
Intern begeleider
ib.carrousel@liemersnovum.nl
Webmaster
jochem.aaldering@liemersnovum.nl